Polityka prywatności

Polityka prywatności
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Co opisuje niniejsza polityka?
Niniejsza polityka prywatności (“Polityka“) zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Europejską Szkołę Informatyki z siedzibą w Koszalinie,

 • określa rodzaje danych osobowych, które gromadzimy;
 • wyjaśnia, w jaki sposób i dlaczego gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe;
 • wyjaśnia, kiedy i dlaczego będziemy dzielić się danymi osobowymi z innymi podmiotami; oraz
 • wyjaśnia prawa i możliwości wyboru, które masz, jeśli chodzi o Twoje dane osobowe.

Chcemy, aby było dla Ciebie jasne czy niniejsza Polityka obejmuje również zasady przetwarzania Twoich danych osobowych. Polityka znajduje zastosowanie, jeżeli:

 • jesteś Użytkownikiem Strony Internetowej, tj. korzystasz z serwisu internetowego www.esikoszalin.pl („Strona Internetowa”);
 • jesteś Klientem, tj. korzystasz z oferowanych przez nas usług;

Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej (2016/679) (“RODO”) oraz innymi obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych
Administratorem Twoich danych jest Instytut Rozwoju Zrównoważonego prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą:

Instytut Rozwoju Zrównoważonego
ul. Wyspiańskiego 12/1a
75-632 Koszalin
e-mail: irzkoszalin@gmail.com
(„my”)

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować się z nami korespondencyjnie lub na ww. adres e-mail.

Jakie informacje i z jakich źródeł zbieramy?
Jeżeli jesteś Użytkownikiem naszej Strony Internetowej zbieramy informacje zapisywane w trakcie korzystania przez Ciebie ze Strony Internetowej. Są to w szczególności informacje zebrane podczas korzystania ze Strony Internetowej, w tym adres IP oraz informacje zawarte w plikach cookies.

Jeżeli jesteś Klientem lub Przedstawicielem Klienta zbieramy informacje zapisywane w trakcie korzystania przez Ciebie z naszej Strony Internetowej oraz podczas kontaktowania się z nami w inny sposób. Mogą to być w szczególności imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego, informacje dotyczące współpracy.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane
Jeżeli jesteś Użytkownikiem Strony Internetowej, przetwarzamy Twoje dane:

 • w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na administrowaniu Stroną Internetową;
 • w celach marketingowych na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Komu udostępniamy Twoje dane
Gdy jest to niezbędne do realizacji celów, w których przetwarzamy Twoje dane, możemy przekazywać je:

 • podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa;

W każdym wypadku udostępnienia Twoich danych będziemy dbać o to, aby przekazywane było jedynie minimum informacji niezbędnych do realizacji celu przetwarzania danych.

Jak długo przechowujemy Twoje dane
Jeżeli jesteś Użytkownikiem Strony Internetowej, przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak to niezbędne dla celów administrowania Stroną Internetową.

Jeżeli jesteś Klientem, przechowujemy Twoje dane przez okres realizacji umowy zawartej z Tobą lub podmiotem, który reprezentujesz. Po upływie tego okresu w niezbędnym zakresie przechowujemy Twoje dane przez czas wynikający z wymogów prawnych (np. z obowiązku przechowywania dokumentacji finansowej przez 5 lat), przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń (3 lata dla przedawnienia roszczeń wynikających z działalności gospodarczej) lub niezbędny dla realizacji pozostałych celów przetwarzania danych wskazanych w niniejszym dokumencie.

Jakie prawa Ci przysługują
Korzystając z przysługujących Ci praw w zakresie przetwarzania danych osobowych, możesz kierować do nas następujące żądania:

 • jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody, możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na jej podstawie do chwili jej wycofania;
 • możesz zażądać dostępu do Twoich danych osobowych i uzyskać ich kopię;
 • możesz skorzystać z prawa do przenoszenia swoich danych osobowych;
 • możesz zażądać poprawienia Twoich danych osobowych, jeżeli są one niepoprawne lub niekompletne;
 • w związku ze swoją szczególną sytuacją, możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy je powołując się na nasz uzasadniony prawnie interes;
 • w przypadkach określonym prawem – np. jeśli Twoje dane są nieaktualne, zbędne, przetwarzane niezgodnie z prawem, a także jeżeli wycofałeś/wycofałaś swoją zgodę na ich przetwarzanie (gdy zgoda była podstawą takiego przetwarzania) lub skutecznie wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – możesz zażądać usunięcia Twoich danych osobowych;
 • możesz też żądać ograniczenia przetwarzania danych;

W celu skorzystania z powyższych uprawnień skontaktuj się z nami korespondencyjnie lub pod adresem e-mail irzkoszalin@gmail.com.

W każdym przypadku, w którym uznasz, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy RODO, masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy musisz podawać nam swoje dane i skąd je mamy, jeśli nie pochodzą od Ciebie
Podanie Twoich danych w każdym przypadku jest dobrowolne, ale pamiętaj, że odmowa ich podania uniemożliwi nam realizację celów, w jakich dane są zbierane, w szczególności zaś uniemożliwi lub znacznie utrudni kontakt z Tobą lub uniemożliwi zawarcie umowy.

Jeżeli jesteś Przedstawicielem Kontrahenta i sam nie podajesz nam swoich danych, pochodzą one od podmiotu, który reprezentujesz lub zostały przez nas zebrane ze źródeł ogólnodostępnych (np. strony internetowej).